Muzykoterapia powstała jako cykl koncertów z muzyką swobodnie improwizowaną i eksperymentalną w Eszewerii w styczniu 2009 roku. Aktualnie promuje przede wszystkim sztukę dźwięku stawiając akcent na poszukiwania własnego języka twórczej wypowiedzi, w oderwaniu od powszechnie znanych ram gatunkowych. Nie ma stałego miejsca zamieszkania, zaczyna przyjmować różne formy, ma apetyt na zmiany i zaprasza do współpracy.

konradgeca@gmail.com
http://www.facebook.com/krakowmuzykoterapia
https://soundcloud.com/muzykoterapiakrakow


muzykoterapia was born as a cycle of concerts with free imporvised and experimental music at eszeweria cafe in january 2009. nowadays promotes mainly sound art and exploratory music with the accent on searching for individual language of creative activity, far from commonly known genres. has no address, assumes different forms, has appetite for changes and invites to cooperation.